T: (01) 563 13 30     E: marjeta@kontom-sp.si

Storitve • Vodenje temeljnih poslovnih knjig.
• Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
• Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
• Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
• Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.
• Obračun davka na dodano vrednost (DDV). • Izdelava davčne bilance.
• Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja).
• Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
• Blagovno in materialno knjigovodstvo.
• Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
• Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
• Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
• Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).
• Cena za manjša podjetja že od 40 € naprej.

© Vse pravice pridržane 2013, KONTO M